Μέτρηση ύψους

Πρώτη μέθοδος

 • Ζητάμε από κάποιο πρόσωπο να σταθεί στη βάση του αντικειμένου που θέλουμε να μετρήσουμε το ύψος του.

Αν δεν υπάρχει πρόσκοπος διαθέσι­μος στήνουμε ένα κον­τάρι που ξέρουμε το ύψος του. Αν και αυτό δεν υπάρχει, σημειώ­νουμε πάνω στο αντι­κείμενο το δικό μας ύψος αφού σταθούμε στη βάση του.

 • Απομα­κρυνόμαστε από το αντικείμενο και κρατώντας με τεντωμένο το χέρι μας ένα μικρό κλαδί ή μολύβι προσπαθούμε κλείνοντας το ένα μάτι να καλύψουμε με το κλαδί/μολύβι τον πρόσκοπο ή το κοντάρι που στήσαμε στη βάση ή τη μέτρηση που κάναμε στο αντικείμενο.
 • Προσπαθούμε μετακινώντας το μολύβι προς τα πάνω δια­δοχικά να δούμε πόσα μήκη του μολυβιού χρειάζονται για να φθάσο­με στην κορυφή του αντικειμένου.
 • Ένας απλός πολλαπλασιασμός της πρώτης μέτρησης (ύψος προσκόπου ή δικού μας ή το μήκος του κονταριού με τις φορές που μετακινήθηκε το μολύβι) μας δίνει το ύψος του αντικειμένου.

υψος1

Δεύτερη μέθοδος

 • Κρατώντας πάλι ένα κλαδί ή μολύβι με το χέρι μας τεντωμένο προσπαθούμε κοι­τώντας με το ένα μας μάτι και μετακινών­τας τον αντίχειρά μας να καλύψομε τη βάση και το ύψος του αντικειμένου που θέλουμε να μετρήσουμε.
 • Γυρίζουμε το κλαδί/μολύβι μας με κέντρο τη βάση του 90 μοίρες και ζητάμε από ένα πρόσκοπό μας να σταθεί εκεί που θα δείχνει η κορυφή του μολυβιού/κλαδιού. Αν δεν υπάρχει πρόσκοπος διαθέσιμος σημειώνουμε κάποιο χαρακτηριστικό σημείο του εδάφους που αγγίζει η άκρη του μολυβιού/κλαδιού.
 • Η απόσταση αυτή από τη βάση του αντικειμένου μέχρι του σημείου που έδειξε η κορυφή του μολυβιού/κλαδιού είναι ίση με το ύψος του.

υψος2Τρίτη μέθο­δος

 • Σε μια από­σταση από το αντικείμενο που θέλουμε να μετρήσoυμε το ύψος του στήνουμε το προσκοπικό μας κοντάρι.
 • Σκύβουμε στο έδαφος και απομακρυνόμαστε στην ευθεία αντικειμένου/κονταριού μέχρις ότου μπορέσουμε να δούμε σε ευθεία την κορυφή του κονταριού μας και την κορυφή του αντικειμένου.
 • Δημιουργούνται έτσι δυο όμοια τρίγωνα. Μετράμε την απόσταση από το κοντάρι μέχρι του σημείου που είδαμε την ευθεία των κορυφών κονταριού, αντικειμένου.
 • Μετρά­με και την απόσταση από τη βάση του αντικειμένου μέχρι το πιο πάνω πάλι σημείο
 • Κάνουμε τον εξής υπολογισμό:

υψος3

Τέταρτη μέθο­δος

Εάν υπάρχει σκιά του αντικειμένου μετράμε το μήκος της και με μια απλή μέθοδο των τριών αφού μετρήσουμε τη σκιά που δίνει το στημένο προσκο­πικό μας κοντάρι ή εμείς οι ίδιοι βρί­σκουμε το ύψος του αντικειμένου.

Όταν π,χ. το κον­τάρι μας του 150 εκ. μας δίνει σκιά 3 μέτρα, η σκιά του αντικειμένου των 30 μέτρων μας δίνει το ύψος του που είναι 15 μέτρα.

υψος4

Πηγή: 71ο Σύστημα Προσκόπων Καϊμακλίου, Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2015